Læringsaktivitet – Developing a brand

 1. Using your chosen logo from Assignment 1, look at the brief you developed in Assignment 2 and create the following touchpoints for your brand. (If you changed your logos during the process, still hand in the original in Assignment 1 and use the evolved logo here):

  • Business card
  • Letterhead
  • Collateral – design a four-page A5 brochure in full colour.
   This brochure needs to introduce your brand to the world and will be an important platform to communicate the essence of your brand. You may use any images (perhaps of the actual individual) to enhance the communication and design.
 2. Design an interactive PDF document that portrays your brand. It must at least contain the following:

  • The essence of the brand (its mission and vision)

  • The logo

  • The typeface

  • The use of colour

  • Treatment of visuals

  • Examples and guidelines for touchpoints

Denne oppgaven har vært svært krevende både med tanke på erfaring og tid. Det skulle produseres både visittkort, brevark og en brosjyre på 4 sider. I steg 2 skulle det produsers en interaktiv PDF, dette er noe jeg ikke har noe erfaring med. Jeg har prøvd, men ikke fått det til, så jeg velger å skrive ned det nødvendige senere i dette innlegget. Det har vært en stor utfordring å utvikle en logo og annet visuelt materiale siden personen er så tilknyttet virksomheten – fordi personen selv er virksomheten.

1. Det første jeg ønsker å presentere er visittkortet som jeg har utarbeidet til Erlend Ås, en forside og en bakside, samt med logo og annen nødvendig informasjon.

VisittkortEÅS-A

VisittkortEÅS-B

Videre ønsker jeg å presentere brosjyren i A5 format, som jeg har laget som skal representere hva Erlend tilbyr og hvem han er. Denne har tatt lang tid å lage, og det har vært en utfordring å finne passende bilder, samt riktig bruk av tekst.

EÅSbrosjyre

Tilslutt vil jeg presentere et eksempel på brevark som Erlend kan bruke når han ønsker å sende noe til en kunde, enten det er en beskjed, regning/faktura, informasjon, prisliste eller annet.

2. Merkets kjerneverdier:

1) Visjon – å bli en anerkjent fotograf, med bilder på utstilling i relevante gallerier, og publisering i media.
2) Misjon – levere en fotografitjeneste på høyt nivå til små- og mellomstore bedrifter.

Logo:
Fargene blå og grønn symboliserer himmel og jord, en sammenheng med «landskap» og landskapsfotografi; noe som er Erlend sin spesialitet. Logoens utforming skal vise kreativitet, men samtidig profesjonalitet og stabilitet – hos bokstaven Å i logoen kan man se en «blender», noe som viser en sammenheng med fotografi. Typografien bygger opp under sammenhengen til fotografi, og har samme farge som blender-symbolet.

Typografi:
Typografien er en type «stovepipe» sans-serif font, som passet særdeles godt med symboldelen i logoen. Denne samme fonten har blitt brukt i alle sammenhenger hvor det er tekst.

Fargebruk:
Blå symboliserer himmelen, som er en naturlig del av landskapsfotografi; dette er en kald farge, men har verdier som trofasthet, sannhet og harmoni. Disse verdiene finner vi igjen hos «merket» Erlend Ås.
Grønn symboliserer bakken/jorden, og er den fargen som assosieres med vekst, liv, frodighet og fremgang, og igjen harmoni. Disse verdiene er også til stede i «merket» Erlend Ås.
Felles er at bildene hans har en viss harmoni over seg, som gjorde at fargene ble naturlig valg, og foretrukket for logoens design.
Den gule fargen på forsiden ble valgt for å fremheve logoens farger, og det er dens eneste funksjon.

Bildebehandling:
Bildene har blitt lett fargejustert for å skape økt kontrast, samt sterkere og mer tiltalende farge. Bildene skal også gå i ett med harmonien i designet, og glir sømløst inn i fargene som er tatt i bruk i logoen.

Eksempler og retningslinjer for touchpoints:
Logoen skal kun brukes i fargene som er valgt gjennom all visuell kommunikasjon. Alternativt kan den brukes i sort og hvitt. All typografi utføres i samme type «stovepipe»-font som er blitt benyttet i alt visuelt materiale (se eksemplene over). Kun fargene som er blitt benyttet skal brukes (blå: C60 M0 Y3,85 K0; grønn: C74 M0 Y100 K0). For mer informasjon eller spørsmål kontakt meg eller Erlend Ås.

Læringsaktivitet – Preparing for brand development

 1. Refer to the Brand Brief Schematic on p.121 and write, in detail, the following about your client from Assignment 1:Gather your findings and analyse the one or two interviews you’ve done. Then type up your findings and create your own brief. Your brief should include any insight you may have gained from these interviews. The purpose of the brief is to create a brand. This step of the assignment is the creation of a brief only – you do not have to develop the brand yet.

  1. Attributes
  2. Vision and mission
  3. Key products or services – list these in detail
  4. Key competitors – list three
  5. Competitive advantage
  6. Key stakeholders
  7. Value proposition
  8. Target market
 2. Publish your data from Step 1 and your brief in Step 2 in PDF format. Make sure that the document is neat and well presented.

I denne oppgaven har jeg gått gjennom 8 viktige faktorer og fylt ut informasjon som er nødvendig for hver faktor. Videre har jeg laget en brief, hvor jeg har utdypet hva som skal bli laget, hvorfor og målene med prosjektet. Jeg har lagt vekt på å få frem at hans tjeneste og verdier er svært viktig å få frem i designet, og noen egne idéer.

Løsningen på oppgaven er utformet slik at det er lettleselig og blir fremstått profesjonelt, og  du kan lese mer om dette i denne PDFen som er laget i Word:

læringsaktivitet2

– Annette B. D.

Læringsaktivitet – A personal survey

Having read the basics of surveys in detail, choose someone you know (other than yourself) and create a logo for that person according to the two steps below. The person may be a family member, a friend, a fellow student, a celebrity or anyone you could physically interview and who would be able to participate in your interview.

           Step 1

Look at the Core Interview Questions on page 103 and conduct an interview with your chosen individual. Make sure that you get the data on what the person’s persona is: Who are they? What are their personal goals? How do they define success? Etc.

Step 2
Now use this person’s name to create a logo for him/her. Remember to keep the previous criteria and guidelines we’ve covered on logos in mind. For the purposes of this assignment, you should create three logo options (of which at least one should be in full colour). There are no restrictions such as type-only, etc. so be creative! It is important, though, to treat this as a professional logo execution, which the “client” may wish to use in his/her own capacity.

Step 3
Publish the answers/data from your survey as well as a rationale (a document in which you explain and interpret your ideas) for your logos, based on this research. Also hand in the three options of the logos as PDFs and tell me which one is your favourite, as well as which one your client preferred.

I denne oppgaven har jeg valgt en venn av meg som heter Erlend Ås og jobber som fotograf. Han har 15 års bransje erfaring, og jeg synes det var svært interessant å intervjue han for å vite mer om hva hans verdier er, og hvor han ser seg selv om 10 år. Det har vært et svært lærerikt intervju, hvor vi også har snakket om teknikk, utstyr og andre viktige faktorer innen fotografi – hvor jeg fortsatt har mye å lære og erfare.

1. Intervjuet tar for seg 7 grunnleggende spørsmål, og du kan lese det i denne PDFen som jeg har laget i Word:

læringsaktivitet1

2. I dette steget skulle jeg utvikle tre logoer for Erlend Ås, som er fotograf. Jeg har hatt ulike idéer ved skissering, men kun en idé jeg ønsket å jobbe videre med digitalt. Denne idéen har jeg testet ut, og jeg har kommet frem til 3 ulike løsninger på den samme idéen – hovedsaklig ved bruk og testing av fargekombinasjoner.

img049

EÅSlogo1

EÅSlogo2

EÅSlogo3

3. Den siste logoen er den både jeg og Erlend likte best, dette fordi logoen inkluderer deler av hans navn, og samtidig symboler som viser hva han gjør/hans tjeneste. Et viktig symbol/element ved logoen er blenderen, som viser til et viktig aspekt ved fotografi. Fargene som er brukt uttrykker natur, harmoni, vekst og trofasthet. Dette er verdier som er viktige for Erlend, det er slik han ønsker og få oppfattet, og gjennom bruken av disse fargene kan dette være med på å forsterke dette budskapet. Typografien passer godt med symboldelen av logoen, er lettleselig og solid. Bokstavene Å og S kan også tolkes som tallet 15 – dette representerer at Erlend har minst 15 år i bransjen. Dette er en detalj man legger merke til etterhvert, så derfor er logoen svært interessant.

– Annette B. D.